ห้องประชุม / สัมมนา

ห้องประชุม / สัมมนา

เป็นห้องโถง ขนาดใหญ่  จุผู้เข้าประชุม สัมมนาได้  200  ท่าน